Tianjin Great Mosque 天津清真大寺

Address: Qingzhen Lane, Zhenbu Street, Hongqiao District, Tianjin (天津市红桥区针布街清真巷)

Tianjin South Mosque 天津清真南寺

Address: South of Tianmu Village, Beichen District, Tianjin (天津北辰区天穆村南端)